Två bibelöversättningar – en jämförelse
av Anders Gärdeborn


På statligt uppdrag har Bibeln översatts till modern svenska. För detta ändamål har funnits en Bibelkommission (BK) tillsatt under Kulturdepartementet. Nya testamentet blev klart 1981 och fick namnet NT-81. Gamla testamentet utkom till första advent 1999. Hela Bibeln finns nu tillgänglig i en officiell svensk version med namn Bibel 2000. Gamla testamentet saknar ännu noter, men kommer att kompletteras med dessa senare.

Då NT-81 kom ut upplevde många kristna en oro över de starka inslag av bibelkritik som förekom både i översättningen och i noterna. Därför bildades en stiftelse med syfte att ta fram en alternativ bibelöversättning på modern svenska. Stiftelsen och Bibeln fick samma namn “Svenska Folkbibeln” (SFB). NT finns färdigt sedan 1996, och hela Bibeln blev klar i november 1998. Några kända personer som arbetat med SFB är Erik Bernspång, Ola Eklöf, Seth Erlandsson, Ingemar Furberg, Elon Svanell och Stig Wikström.

Jämförelse
BK och SFB har haft olika utgångspunkter vid sina respektive översättningsarbeten.
BK har använt den bibelkritiska, eller historiskt-kritiska, metoden. Detta innebär att man söker empiriska (erfarenhetsmässiga) och inomvärldsliga (ej övernaturliga) förklaringar till det Bibeln berättar om. Man får problem med Bibelns anspråk på att Gud ingripit i det historiska skeendet. Bibelböckernas tillkomst och innehåll försöker man förklara utifrån vad som var mänskligt möjligt och vad som låg i tiden. Noterna präglas av detta synsätt, men ännu allvarligare är att även den översatta texten på många ställen tolkas på ett sätt som tar bort de övernaturliga inslagen. Eftersom många av Bibelns grundtankar förutsätter ett övernaturligt ingripande, kan de inte accepteras som historiskt sanning. Detta gäller t ex:
- Treenigheten, dvs Jesu och den helige Andes gudom.
- GT:s messianska profetior och deras uppfyllande i NT.
- Bibelförfattarnas gudomliga inspiration.
Tillspetsat kan man säga att den bibelkritiska metoden studerar Bibeln med utgångspunkten att Gud inte finns. Bibeln förblir en kulturskatt men förlorar mycket av det gudomliga budskapet. En bibelkritisk bibelöversättning (med bibelkritiska noter) kan skapa djupa tvivel hos läsaren. SFB menar att en översättning måste göra full rättvisa åt författarens ursprungliga syfte. Man måste styras av textens egen mening och inte vad som är mänskligt “rimligt”. Subjektiva uppfattningar (som t ex ett inomvärldsligt synsätt) får inte blandas in i själva översättningen. Innehållet får inte anpassas till det översättaren kan acceptera. Eventuell kritik och invändningar får föras fram i andra sammanhang än i själva översättningen.

Jesu gudom
En helt avgörande tanke för Bibelns budskap är att Kristus är Gud. Med ett inomvärldsligt perspektiv kan detta dock inte accepteras. Det är därför mycket allvarligt då BK på punkt efter punkt översätter bort Jesu gudom:

1. I Apg 20:28 felöversätter BK grundtexten
BK tar på så sätt bort Jesu gudom:
SFB: “...Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”
BK: “...Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.”
(”son” finns inte i grundtexten)

2. I Joh 8:58 säger Jesus om sig själv “Jag Är”.
Han säger sig därmed vara Gud eftersom det är denna benämning Gud använder om sig själv i 2 Mos 3:14. BK skjuter dock klåfingrigt in några ord som saknas i grundtexten och tar därmed udden av Jesu unika anspråk:
SFB: “...Jag Är, redan innan Abraham blev till.”
BK: “...jag är och jag var innan Abraham blev till.”

3. För Hebr 1:9 är alternativa översättningar möjliga.
Det är inte förvånande att BK väljer den översättning som rimmar med dess grundsyn:
SFB: “Därför, Gud, har Din Gud smort dig...”
BK: “Därför har Gud, din Gud, smort dig...”

4. I Rom 1:4 framför BK sin tolkning
BK:s tolkning är att Jesus blev Guds Son först vid sin uppståndelse:
SFB: “...blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda,...”
BK: “...blev insatt som Guds son...vid sin uppståndelse från de döda:...”

5. Joh 1:2 avpersonifierar Kristus, men det framgår av grundtexten att det rör sig om en person:
SFB: “Han” (dvs Ordet, Kristus) var i begynnelsen hos Gud.”
BK: “Det fanns i begynnelsen hos Gud.”

6. BK nästan mytologiserar Jesus i Jes 9:6:
SFB: “Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”
BK: “Ty ett barn är fött, en son har skänkts oss.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.”

7. I NT-81 skrivs Gud ibland med versalt ”G”, ibland med gement.
När man talar om Fadern som “Gud” använder man versalt ”G”, men när man talar om Sonen som “gud” stavar man med gement “g”.
Exempel på Fadern som ”Gud” är 1 Tess 1:9, 1 Joh 5:18-20 & 2 Petr 1:2.
Exempel på Sonen som ”gud” är Tit 2:13, 1 Joh 5:20 & 2 Petr 1:1.

8. På samma sätt benämns Jesus som “herre” (med gement “h”)
Jesus kallas ”herre” i t.ex. Rom 10:9, Fil 2:11, 1 Kor 8:6. I uppslagsdelen under ordet “Herren” kan man läsa att stor bokstav används bara om “en gestalt med överjordisk makt”. Därför lägger BK sin egen tolkning på 1 Kor 12:3 när man skriver herre med litet h:
SFB: “Jesus är Herren”
BK: “Jesus är herre”

9. Ordet “son” stavas med gement “s” då det syftar på Guds Son.
Exempel finns i Matt 3:17, Mark 5:7 & Joh 3:16.

Den helige Andes person
Ytterligare ett problem med Treenigheten avslöjas genom att BK ser den helige Ande mer som en kraft än som en person.

1. I NT-81:s uppslagsdel under ordet “ande” kan man läsa:
* “Med ’ande’ betecknas i GT den livskraft som Gud ger åt skapade varelser...”
* “Mer än i GT framstår Guds ande i NT som en verkande makt.”
* “Anden får alltså i NT efter hand personliga drag; två gånger nämns den som jämställd med Gud och Kristus (Matt 28:19; 2 Kor 13:13). Härifrån går sedan linjerna till fornkyrkans tänkande om Treenigheten.”

2. Joh 14:17 visar på skillnader i synen på Andens personlighet
Märk bruket av gemener samt “den” istället för “han”:
SFB: “sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte.”
BK: “sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den.”

3. 1 Mos 1:2:
SFB: “Och Guds Ande svävade över vattnet.”
BK: “...och en gudsvind svepte fram över vattnet.”

4. BK ändrar “den helige Ande” till “den heliga anden”
på flera ställen
Detta görs bl a i Mark 3:29, Luk 12:12, Joh 14:26 & Apg 15:28.

5. Den onde får versalt ”O”
Till skillnad mot många andra översättningar får däremot den onde versalt “O” i NT-81. Exempel är Ef 6:16, 1 Joh 2:13 & 1 Joh 5:18. Märkligt blir det i Apg 5:3, där Guds Ande nämns ihop med fienden:
SFB: “...varför har Satan uppfyllt Ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande...”
BK: “...hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden...”

GT:s messianska profetior och deras uppfyllande i NT
GT innehåller en mängd profetior om den kommande Messias. Dessa fullbordas av Kristus i NT. BK tycks dock utgå från att ursprungligen var inga profetior messianska. Man utesluter på förhand möjligheten av gudomlig uppenbarelse. Man ser det som en omtolkning och förändring av det ursprungliga innehållet då NT knyter profetiorna till Kristus.

1. Bibelns första messianska profetia
Bibelns första messianska profetia finns i 1 Mos 3:15, då Gud förkunnar dom över ormen. I SFB:s översättning kan man utläsa både Kristi seger över Satan (krossat huvud) och korsfästelsen (sting i hälen). BK gör dock plural av avkomman och poängen går förlorad:
SFB: “Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.”
BK: “Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen.”
(I 1917 års översättning kan man t o m se jungfrufödelsen, eftersom det är det enda ställe i Bibeln där det talas om en kvinnas “säd”.)

2. 1 Mos 12:3
Även i 1 Mos 12:3 tar BK bort en uppenbar profetia om Kristus:
SFB: “I dig (Abraham) skall alla släkter på jorden bli välsignade.”
BK: “Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.”
Samma skillnad i översättningar kan ses i 1 Mos 18:18 & 1 Mos 26:4.

3. Felaktig översättning av Jes 1:18, 4:2 och 7:14
BK menar att Jesaja bok inte kom till genom profeten Jesajas uppenbarelser eller att den har den ålder som texten gör gällande. Istället menar man att den består av material från flera olika författare, tillkommet under en lång tid. Därför tas flera av de trösterika profetiorna om Jesus bort av BK:
I Jes 1:18 görs ett starkt påstående om till en vag fråga:
SFB: “Kom låt oss gå tillrätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.”
BK: “Låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?”
Jes 4:2:
SFB: “På den dagen skall HERRENS telning bli till härlighet och ära.”
BK: “Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder.”
Förutsägelsen om jungfrufödelsen försvinner ur Jes 7:14:
SFB: “Se, jungfrun skall bli havande och föda en son.”
BK: “Den unga kvinnan är havande och skall föda en son.”

4. Ps 22:17 och korsfästelsen
I Ps 22:17 försvinner en tydlig utsaga om korsfästelsen:
SFB: “...mina händer och fötter har de genomborrat.”
BK: “Händer och fötter är skrumpnade.”

5. Ps 45:7-8:
SFB: “Gud, din tron står i evigheters evigheter,...Därför, Gud, har din Gud smort dig...”
BK: “Din tron, gudomlige, består i tid och evighet,...Därför har Gud, din Gud, smort dig...”
I en not av BK får man veta att psalmen är riktad till en israelitisk kung.

6. NT-81:s noter avslöjar BK:s syn på profetiorna:
* Noten till 1 Petr 1:10 betonar att det är “enligt nytestamentlig skrifttolkning” att profetiorna handlar om Kristus.
* I noten till Matt 1:22 sägs att GT-citat ofta tillämpas “fritt” på Jesu historia i Matteusevangeliet.
* I noterna till Matt 22:44 och Matt 26:31 ifrågasätts om Jesus själv använder GT:s profetior på ett korrekt sätt.
* Noten till Matt 1:23 förklarar att citatet ur Jes 7:14, “Jungfrun skall bli havande”, syftar till en samtida ung kvinna i det judiska kungahuset. Jungfrufödelsen ifrågasätts.
* Noten till Matt 2:18 förklarar att citatet ur Jer 31:15, “Ett rop hörs i Rama”, syftar på klagoropen från fångar som förs bort till Assyrien.
* Noten till Matt 26:31 förklarar att citatet ur Sak 13:7, “Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras”, sannolikt är ett domsord över en ovärdig ledare.
* Många andra noter ifrågasätter profetiorna, t.ex. de för Matt 2:15, Rom 1:4 & Hebr 1:9.

Enligt BK innehåller Bibeln motstridiga, felaktiga och mänskliga läror
Noterna i NT-81 avslöjar BK:s syn på Bibeln som en mänsklig bok. (Det skall påpekas att samtliga de “svårigheter” som nämns nedan har alternativa, bibeltrogna förklaringar):

1. Motstridiga läror enligt BK
BK menar att Bibeln innehåller motstridiga läror i bl.a. följande noter:
* Noten till Matt 21:5 antar att Sakarias enda djur blir två i Matteusevangeliet.
* Noten till Joh 18:28 menar att evangelierna har motstridiga uppgifter om när Jesus korsfästes.
* Noten till Jak 2:14 menar att Jakob och Paulus hade olika ståndpunkter angående tro.
* Noten till Matt 1:17 säger att släkttavlorna från Matteus, Lukas och GT inte överensstämmer.

2. Felaktiga läror enligt BK
BK menar att Bibeln är behäftad med felaktiga läror i bl a noten till Joh 9:22 där bibelförfattaren anklagas för att troligen ha fört in senare tiders förhållanden i texten.

3. Mänskliga läror enligt BK
BK menar att Bibeln är behäftad med mänskliga läror i bl a noten till 1 Tess 2:15 där Paulus beskylls för att låta slagord som uttryckte fördomar färga hans beskrivning.

Frälsningsläran fördunklas i Bibel 2000
Grunden för vår frälsning är Jesus Kristus enligt Bibeln. I NT-81 märker man dock en glidning mot att tron i sig blir grunden, och inte objektet för tron, dvs Jesus. Skillnaden kan tyckas akademisk, men för en människa i tvivel är det en stor styrka att finna att Jesus och frälsningen står fast, även om tron vacklar.

1. Rättfärdiggörelsen på grund av Kristus
Den kristna tron talar om rättfärdiggörelsen på grund av Kristus. Inte “på grund av tro”, utan “genom tro” eller “av tro”. Detta blir inte tydligt i NT-81:
Rom 4:16:
SFB “Därför heter det ’av tro’, för att det skulle vara av nåd...”
BK: “Därför är tron grunden för att nåden skall gälla...”
Rom 3:28:
SFB: “...människan förklaras rättfärdig genom tro...”
BK: “...människan blir rättfärdig på grund av tro...”
Hebr 11:1:
SFB “Tron är en övertygelse om det man hoppas...”
BK: “Tron är grunden för det vi hoppas på...”
Samma tanke kan också ses i Rom 4:9, Gal 3:8 & Gal 3:14.

2. Oviss rättfärdiggörelse
BK skjuter in ett “kan” i Rom 10:4 som saknar stöd i grundtexten och understryker därmed den ovisshet som präglar NT-81 när det gäller rättfärdiggörelsen:
SFB: “Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.”
BK: “Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig.”

3. Otydligt ordval
I Mark 16:16 & Rom 8:1 använder SFB det oåterkalleliga “fördöma”, medan BK använder det svagare “döma”. I Joh 3:16 använder BK “gå under” istället för “gå förlorad”. “Frälst” har bytts ut mot det tamare “räddad”, som ju i modernt språkbruk inte handlar specifikt om att bli räddad från syndens konsekvenser.

Sammanfattning
Ingen bibelöversättning är fullständig. Och om BK:s översättning hade varit fel i några enstaka detaljer hade det inte varit mödan värt att skriva denna artikel. Men BK felöversätter (och bortkommenterar) systematiskt några av de mest grundläggande kristna sanningarna som t ex Jesu gudom. Eftersom Bibeln är av central betydelse för vår kristna tro är detta synnerligen allvarligt. Var skall vi finna näring för vår tro om vi inte använder en Bibel som ger Jesus hans rätta plats?

Anders Gärdeborn

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss